CONDICIONS

Qualsevol client, que retiri gènere del magatzem o se li dipositi en el domicili que indiqui, accepta les següents condicions:
1- TARIFES:

1. Transport, pèrdues i trencaments, a càrrec del client.

2. El preu de lloguer és per un dia d’utilització. No inclou ni impost (18% d’iva) ni transport (segons quilometratge).

3. Per a varis dies de servei i/o muntatge, el preu serà segons pressupost.

2- MATERIAL:

1. No s’admetrà cap classe d’article canviat.

2. No s’admetrà reclamacions, si no es fan en el moment del lliurament de la mercaderia.

3. En cas de no utilitzar el material una vegada lliurat, no es farà cap descompte pel preu pactat.

4. El transport de les cadires tapissades i fixes, taules rodones, escenaris, carpes, material delicat i tota la línia Reposa-Sapore, sempre serà fet per la nostra empresa.

5. El funcionament de tot aparell serà prèviament comprovat abans de sortir del nostre magatzem.

6. El material arrendat ha de ser utilitzat adequadament, evitant qualsevol situació que pugui fer-lo malbé. Tal com: neu, pluja, vent, robatori, destrosses… El material danyat o no tornat serà facturat al client pel seu contravalor a preu nou més el preu de lloguer.

VAIXELLA - COBERTERIA - VIDRE

1. El material de vaixella, coberteria i vidre, s’ha de tornar sense rentar, però esbandit. No es farà cap descompte per tornar-ho net. Així mateix, el client es compromet a tornar-lo dins les mateixes caixes en què es va servir.

2. El recompte de la vaixella, coberteria i vidre, en ésser brut, es farà dins les nostres instal·lacions. En cas de no estar present en el recompte final, no s’acceptarà reclamació de les pèrdues i/o trencaments.

JOC DE TAULA

1. La roba amb taques de cera i/o cremada, es facturarà com baixa de l’article, a preu nou, i serà enviada al client.

2. Si a la recollida ens trobem la roba humida, sigui per pluja o sistemes de reg, tindrà un cost afegit.

TAULES I CADIRES

1. Per numerar les cadires o taules, es recomana l’ús de cinta d’enganxar i no és permès l’ús de retoladors, claus, grapes o altres productes. En cas d’incompliment, els desperfectes ocasionats és facturaran com a serveis extres, així com la mà d’obra utilitzada.

TARIMES, CARPES I PARQUET

1. Queda totalment prohibit la manipulació de tarimes, carpes i parquets.

3- COMANDA:

1. A l’acceptació del pressupost o comanda, es confirmarà la disponibilitat del material i es farà efectiva la reserva.

4- ANUL·LACIÓ:

1. Es pot anul·lar la comanda coma màxim 24 hores abans del lliurament del material.

5- TRANSPORT:

1. Qualsevol cost addicional no previst en el pressupost inicial serà inclòs en la factura.

2. Segons quins articles, només podran fer el transport els nostres vehicles i personal de la nostra Empresa.

6- FORMA DE PAGAMENT:

1. Ens hauran d’efectuar un dipòsit del total de la factura més la fiança del material, aquesta fiança serà retornada un cop s’hagi recuperat i repassat el material.

7- JURISDICCIÓ:

1. En cas de litigi, ambdues parts se sotmeten expressament als jutges o tribunals de Girona per a l’exercici de qualsevol acció demandant de drets o obligacions regulats en aquest contracte.